Categories
Kompai Paskaitos

vim redaktorius

Sveiki,

Pagaliau susiruošiau parašyti blogą apie savo modifikacijas VIM redaktoriaus. Na kokios čia modifikacijos? nieko vertas konfigo atkomentavimas. Šiaip visą atkomentavimą mes turėtumėme talpinti į /etc/vim/vimrc.local bylą… hm…
iš esmės darome kopiją savo vimrc į vimrc.local


sudo cp /etc/vim/vimrc /etc/vim/vimrc.local


tuomet ten aš gavau tą failiuką tokį:


runtime! debian.vim
syntax on
set background=dark
if has(“autocmd”)
au BufReadPost * if line(“‘\””) > 0 && line(“‘\””) < = line("$")
\| exe “normal! g’\”” | endif
endif
if has(“autocmd”)
filetype plugin indent on
endif
“set showcmd ” Show (partial) command in status line.
“set showmatch ” Show matching brackets.
“set ignorecase ” Do case insensitive matching
“set smartcase ” Do smart case matching
“set incsearch ” Incremental search
“set autowrite ” Automatically save before commands like :next and :make
“set hidden ” Hide buffers when they are abandoned
“set mouse=a ” Enable mouse usage (all modes) in terminals
set nu
” Parodo eilutes numeri
if filereadable(“/etc/vim/vimrc.local”)
source /etc/vim/vimrc.local
endif


Vat, ka gi tai duoda? principas tokis, syntax on jis spalvins kodą pagal sintaksę, aš naudoju backgroundą juodą todėl background black, pirmas IF gąžina kursorių į tą pačią vietą kaip ir anksčiau. antras IF nepamenu ka daro, set nu numeruoja eilutes ir paskutinis pakeitimus vimrc išsaugo į vim.local failiuką.
vat… klausimai?

By Ruslanas Gžibovskis

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.